Editorials

Editor-in-сhief
Academician of the NAMS of Ukraine,
the Ukraine State Prize Winner
V. M. ZAPOROZHAN

Scientific Editor
MD, professor
R. S. VASTYANOV

Executive Secretary
CMS, ass. professor
S. P. PASHOLOK

Editorial Board
K. V. Aymedov
M. L. Aryayev
Yu. I. Bazhora
V. Ye. Vansovich
R. S. Vastyanov
Yu. V. Voronenko
L. S. Godlevsky
I. V. Golubovych
T. V. Degtyarenko
I. A. Donnikova
I. V. Yersova-Babenko
V. Y. Kresyun
G. F. Kryvda
O. O. Mardashko
I. G. Mysyk
S. P. Pasholok,
V.I. Podshivalkina
S. V. Pustovit
I. Y. Seyfullina
O. M. Stoyanov
V. B. Khanzhi

Editorial Council
Ion Ababiy (Moldova)
Helen Valdman (Russia)
Tetyana Gardashuk (Ukraine)
Mykola Golovenko (Ukraine)
Igor Guk (Austria)
Irina Dobronravova (Ukraine)
Ennie Zhang (China)
Mykola Kyselyov (Ukraine)
Vitaliy Kordyum (Ukraine)
Sergey Maksymenko (Ukraine)
Spiros Marketos (Greece)
James Smith (USA)
Denis Wheatley (Great Britain)
Rolph Zinkernagel (Switzerland)
Eugene Chazov (Russia)
Victor Ciupina (Romania)